Opis operacije: Po poti zdravja


Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje

operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-
2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Projekt povezovanja zdrave prehrane in gibanja v premični ambulanti “Po poti zdravja” je
sestavljen iz različnih aktivnosti, katerih cilj je med seboj povezati različne ponudnike lokalno
pridelane hrane z namenom, da bi skupaj nastopali na trgu, se promovirali skupaj ter v
sodelovanju s strokovnim kadrom, dietetikom in fizioterapevtom Bolnišnice Sežana
ozaveščali lokalno prebivalstvo o pomenu lokalno pridelane hrane ter o pomenu zdravega
življenjskega sloga in gibanja.
Aktivnosti:
Projekt bo potekal v dveh fazah. Prva faza bo obsegala investicijo v sredstva (izdelava
promocijskega gradiva, zaposlitev kadra), potrebna za zagotovitev pogojev za uspešno
izvajanje aktivnosti ter deloma izvedbo aktivnosti - prvo srečanje.
Druga faza bo obsegala dejansko izvedbo in evalvacijo posameznih aktivnosti.
1. faza:
Priprava vsebin ter promocijskih gradiv, promocijske aktivnosti ter izvedba potrebnih
zaposlitev.
- izdelava promocijskega gradiva
- izdelava videov z vajami
- priprava mobilne prehranske in fizioterapevtske ambulante, kjer se bo izvajalo
svetovanje in izobraževanje po navedenih lokacijah partnerjev in javnih ustanov
V prvi fazi projekta bodo potekale priprave na izvedbo drugega dela projekta. v tej fazi bo
strokovni sodelavec, komercialist, ki bo:
- koordiniral in vodil partnerstvo pri pripravah na drugo fazo,
- zadolžen za pripravo promocijskega materiala,
- izvajal in usklajeval aktivnosti potrebne za uspešno pripravo na drugo fazo,
- skrbel za podrobnejše načrtovanje druge faze,
- pisanje poročil ter izvajanje drugih administrativnih del kot so dokumentiranje stroškov,
načrtovanje sestankov, načrtovanje promocije, izdelava promocijskega gradiva.

Na delovno mesto strokovni sodelavec se je v Bolnišnici Sežana izvedla zaposlitev.
2. faza

V okviru projekta bodo s strani vodilnega partnerja Bolnišnica Sežana sodelovali zaposleni s
področja fizioterapije, dietetik ter strokovni sodelavec - komercialist. Naloge strokovnega
sodelavca, komercialista v drugi fazi bodo naslednje:

- koordiniranje in usklajevanje med partnerji in ostalimi deležniki

- pisanje vsebin za FB stran

- organizacija in izvedba delavnic

- sodelovanje pri pripravi tiskovnega materiala

- organizacija in priprava promocijskih vsebin

- urejanje slikovnega in tiskanega materiala

- urejanje spletne strani

- promocija projekta

- priprava dokumentacije

- oglaševanje

- e-mail marketing

Prispevek k ciljem razpisa

S projektom bomo prispevali k:

- izboljšanju prehranjevanja ter gibanja mladostnikov → mladostniki bodo vključeni kot ena
izmed ranljivih skupin. Pri mladostnikih iz družin z višjim socialno-ekonomskim standardom,
se je trend debelosti ustavil, v družinah s slabšim socialno-ekonomskim stanjem ne;

- povečanju ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznejših živi, ki so pomembna za
ohranjanje zdravja prebivalcev → vključene bomo spodbujali k uživanju lokalno in ekološko
pridelanih živil, hkrati bomo spodbujali lokalne pridelovalce, da približajo ponudbo našim
ciljnim skupinam;

- krepitvi zdravja socialno-ekonomsko ogroženih s povečanjem dostopnosti zdravju
koristnih živil → spodbujali bomo uporabo cenovno dostopnih zdravih živil ter pripravo
ustrezno velikih obrokov hrane, hkrati bomo pri lokalnih pridelovalcih in ponudnikih
spodbujali ponudbo cenovno ustrezne in hkrati zdrave hrane;

- povečanju deleža osveščene populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje in giba
(višja zdravstvena pismenost na zadevnem področju) → informiranje in ozaveščanje preko
plakatov, zgibank, pogovorov, delavnic, individualnih obravnav;

- strokovni usposobljenosti zaposlenih v zdravstvu na področju spremljanja stanja
prehranjenosti in funkcijske zmožnosti bolnikov in starejših odraslih ter prehranskega
svetovanja in podporne obravnave na vseh ravneh zdravstvenega varstva → zaposlene v
zdravstvenih domovih in bolnišnicah bomo vključili v prepoznavanje znakov, merjenje ter
spremljanje;

- povečanju deleža telesno dejavnih socialno ogroženih posameznikov → socialno ogroženim,
ki predstavljajo velik del naše ciljne populacije, bodo predstavljene vsem dostopne telesne
aktivnosti (hoja, razgibavanja, vključitev v brezplačne programe, nastanek novih programov
znotraj skupine obravnavanih);

- ustvarjanju okolij za spodbujanje telesne dejavnosti → spodbujali bomo povezanost med
vključenimi, izmenjavo izkušenj in nastanek programov telesnih dejavnosti med njimi.

Podatki o financiranju:

• »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«,
hiperpovezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in
hiperpovezava na spletno stran PRP (www.program-podezelja.si/).


Vaja 1Vaja 2Vaja 3Vaja 4Vaja 5Vaja 6Vaja 7Vaja 8Vaja 9Vaja 10Vaja 11Vaja 12Vaja 13Vaja 14Vaja 15Vaja 16Vaja 17Vaja 18Vaja 19Vaja 20Vaja 21Vaja 22